simple_back.gif  Til hovedside                                                                            Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  14.03.02

Bo kollektivt for halve prisen

Det er dyrt å leie bolig – å kjøpe din egen kan du bare glemme hvis du ikke er stinn av gryn. Kan du tenke deg å dele kåken med andre, blir også utgiftene delt.

Det er flere muligheter å velge mellom. Du kan leie i kollektiv, eller du kan kjøpe bolig sammen med andre. Uansett hva du velger, bør du sette deg inn i en del regler før du bestemmer deg.

Leie i kollektiv
Du kan starte et nytt kollektiv ved å finne et hus eller en større leilighet som er til leie, og avertere etter samboere. Da kan du velge hvem du vil bo sammen med og hvordan kollektivet skal opprettes.

Den mest rettferdige ordningen er at alle leieboerne har sine egne selvstendige leiekontrakter og depositumkontoer. Da blir det utleierens ansvar å passe på at alle leieboerne oppfyller sine forpliktelser. Et annet alternativ er at alle beboere undertegner en felles husleiekontrakt. Da blir dere solidarisk ansvarlige, og utleieren kan henvende seg til hvem som helst av dere og kreve oppgjør for alle skyldige utgifter.  

De fleste utleiere vil nok foretrekke å ha bare ett navn på kontrakten og en bestemt leieboer å holde seg til. Hvis det er du som underskriver leiekontrakten, er det bare du som blir ansvarlig overfor utleier. Da må du lage egne kontrakter med de andre beboerne, slik at du ikke risikerer å bli stående igjen med alle utgiftene alene. Sørg også for at det blir opprettet egne depositumkontoer for hver enkelt beboer. Dette er en nødvendig sikkerhet for deg hvis noen av de andre beboerne ikke gjør opp for seg.

Du kan også velge å flytte inn i et eksisterende kollektiv. Dette gir mindre valgfrihet, men kanskje også mindre ansvar. Sjekk alltid boligen sammen med utleier på forhånd. Skriv en liste over eventuelle skader og mangler. På denne måten sikrer du deg mot at du må betale for skader som har oppstått før du flyttet inn.

Bolig i sameie
Vil du heller betale husleie til deg selv, kan du kjøpe bolig sammen med andre. Med stigende priser i boligmarkedet kan det lønne seg at flere kjøper bolig sammen. Boutgiftene blir mindre og finansieringen enklere. Når man ønsker å flytte for seg selv, kan boligen selges og gevinsten fordeles mellom sameierne.

Skal du kjøpe bolig sammen med andre, bør du være nøye med å velge folk du trives sammen med og stoler på i økonomiske saker. Litt egenkapital bør dere også ha. Det vil sjelden være noe problem for flere å få lån til samme bolig. Det som er viktig for banken er at det stilles tilstrekkelig sikkerhet for lånet. Kan dere i tillegg stille annen fast eiendom eller kausjon som sikkerhet, får dere gode lånebetingelser.

Boligen blir eiet i sameie slik at hver av partene eier en ideell andel av boligen. Skriv en kontrakt hvor alle parters rettigheter og plikter er nøye beskrevet. Bruksretten til de forskjellige delene av boligen bør avklares nøye på forhånd.

Få med i kontrakten at sameieloven skal regulere forholdet mellom partene hvis dere blir uenige. Slik kan dere unngå en del diskusjoner om usikre avtalevilkår.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside