simple_back.gif  Til hovedside                                                                             Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  28.02.02

Samboere bør sikre hverandre

Samboere får aldri noen automatisk arverett etter hverandre – uansett om de har bodd sammen i to eller tyve år. Dere kan sikre hverandre juridisk og økonomisk ved å opprette gjensidig testament og tegne livsforsikringer.

En samboer har heller ikke rett til å sitte i uskiftet bo med en avdød samboers arvinger. Dette kan bety at man mister både hus og hjem når samboeren dør.

Rett til felles bolig
Boligen er ofte den verdigjenstanden som har størst økonomisk verdi i et samboerforhold. Uansett hvem som eier huset, bør dere tenke over hva som vil skje med boligen hvis en av dere dør. Eksempler på regler som gjelder hvis samboerne ikke har felles barn:

Hvis den samboeren som dør først eier huset alene, vil slektningene hans arve boligen. Gjenlevende samboer har altså ingen rett til selve huset. Hun må kjøpe ut arvingene med hele verdien. Hvis hun da i det hele tatt får lov til å overta huset.

Eies boligen i sameie mellom partene, står gjenlevende samboer sterkere. Slektningene arver bare den avdøde samboerens andel. Og reglene i sameieloven gir den andre samboeren rett til å overta huset som sameier. Dette kan også bli dyrt, men han får i alle fall rett til å beholde selve huset.  

Kort om testamenter
Arveloven har regler om hvilken rett man har til å bestemme over sine verdier ved testament. Det går et viktig skille mellom dem som har barn og dem som ikke har det. Barn eller barnebarn har krav på to tredjedeler av det man etterlater seg ved sin død. Eller minst en million kroner til hvert barn. Resten av verdiene kan man testamentere til andre.

Hvis man ikke har barn, går hele arven automatisk til foreldre, søsken eller andre arvinger etter loven. Når man ikke har livsarvinger, kan man testamentere bort alt man eier til hvem man vil.

Samboere i et fast og varig forhold bør opprette gjensidig testament og sikre hverandre verdier, så langt reglene i arveloven tillater det. Skjemaer for gjensidige testamenter kan kjøpes i større bokhandler eller lastes ned fra jussider på nett.

Testamenter er som hovedregel bare gyldige når de ikke strider mot arvelovens bestemmelser om form og innhold. Reglene finner dere i arveloven.

Litt om livsforsikringer
Uansett om dere har skrevet testament eller ikke, bør dere forsikre hverandre. Livsforsikringer kan kjøpes med eller uten uføredel. Kjøp forsikringer som blir krysstegnet. Dette vil si at den ene kjøper, og betaler premie for, en forsikring på den andre og omvendt.

En livsforsikring kan holdes utenfor arveoppgjøret og barnas rett til arv etter loven. Med en krysstegnet forsikring slipper man også arveavgift på forsikringssummen. Forsikringen vil dessuten være sikret mot avdødes kreditorer.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside