simple_back.gif  Til hovedside                                                                                 Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  21.02.02

Når naboer deler gjerde

Diskusjoner over hagegjerdet er velkjente for de fleste huseiere. Men hvilke rettigheter og plikter har naboer når det gjelder selve gjerdet?

Naboer kan som hovedregel bli enige om hva slags gjerde de vil ha mellom eiendommene sine. Eller om de ikke vil ha noe gjerde i det hele tatt. Men visse hensyn til alminnelig sikkerhet og offentlige lover og regler må man likevel ta. Og i enkelte tilfeller har man gjerdeplikt. Reglene finner du i grannegjerdelova.

Litt om loven
Loven gjelder bare for gjerder mellom private eiendommer. Den gir ingen konkret beskrivelse av hvordan et nabogjerde skal være. Men gjerdet må i alle fall bestå av et fysisk skille som er oppført i dele mellom naboeiendommer. En hekk regnes f. eks. som et nabogjerde, selv om hekken skulle vokse litt utenfor delelinjen. Fungerer hekken som grensehekk, er den et nabogjerde.

Gjerdet må være laget og vedlikeholdt slik at det ikke er farlig for folk og dyr. Det må heller ikke være til skade eller ulempe på naboeiendom.

Når det er gått minst ti år, kan en avtale om gjerdehold sies opp med minst ett års frist. Det samme gjelder hvis forholdene har endret seg spesielt siden avtalen ble inngått.

Rett til å ha gjerde
Du har alltid rett til å sette opp gjerde mot naboeiendom hvis du betaler gjerdet selv. Men du kan ikke kreve at naboen skal betale noen del av utgiftene, hvis han ikke er forpliktet til det etter reglene om gjerdeplikt.

Plikt til gjerdehold
Hvis et nabogjerde vil være til nytte for begge eiendommene hver for seg, kan man kreve gjerdehold av naboen. Men det kreves at nytten for begge eiendommene sammenlagt må være klart større enn utgiftene.  

Når det gjelder vedlikehold av eksisterende gjerder, kreves det  bare at nytten for begge eiendommene vil være større enn utgiftene. Er utgiftene større enn nytten, må du betale vedlikeholdet alene hvis du ønsker å beholde gjerdet.

Du har ikke rett til å fjerne gjerder som er der fra før uten at vedlikeholdsutgiftene er større enn nytten for begge eiendommene under ett.

Naboene skal dekke hver sin halvdel av gjerdeholdet. Dersom en likedeling av utgiftene mellom naboene vil virke urimelig for en av partene i forhold til den nytte vedkommende har av gjerdet, kan utgiftene deles etter skjønn. Vil du ha dyrere gjerde enn naboen, må du betale merutgiftene selv.

Nytten av gjerdehold
Det er vanskelig å bestemme og gradere nytten av gjerdehold.  Og loven setter heller ikke som vilkår at nytten skal kunne beregnes i kroner og øre. All slags nytte skal telle med.

Sørger gjerdet mot naboen for at hans husdyr ikke kommer inn på din eiendom, er det klart at gjerdet er nyttig. Et pent tregjerde eller en flott hekk vil kunne øke bruksverdien for begge parter. Og i tillegg ha økonomisk verdi ved salg.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside